Privacyverklaring

 

Frisse Blik Kindertherapie, gevestigd aan de Kennemerstraatweg 464, Unit 2.17 1851 NG Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Frisse Blik verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk (indien aan de orde):
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Frisse Blik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw kind (indien aan de orde):
• Relevante medische informatie
• Polis/relatienummer zorgverzekeraar

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut van Frisse Blik een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, gesprekken met u, uw kind en eventuele betrokken partijen en gegevens over het verloop van de behandeling. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die Frisse Blik, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij andere zorgverleners en instanties, bijvoorbeeld bij de huisarts of school.
De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Enkele gegevens worden gebruikt voor de facturatie en de financiële administratie
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe bescherm ik uw persoonsgegevens?
Frisse Blik gaat zorgvuldig om met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind en neemt passende maatregelen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandelend therapeut van Frisse Blik heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind, die digitaal en beveiligd bewaard worden. Frisse Blik heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Recht van inzage, rectificatie of vernietiging
U heeft het recht het dossier van uw kind in te zien en om rectificatie of vernietiging van het dossier te vragen.

Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota staan de onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
• De naam, en adresgegevens van uw kind
• De geboortedatum van uw kind

  • Polis/relatienummer van uw kind bij uw zorgverzekering
    • De datum van behandeling
    • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
    • De kosten van het consult

Delen van persoonsgegevens met derden
Frisse Blik verstrekt uw gegevens niet aan derden en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Website
De website van Frisse Blik beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Frisseblikheiloo privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Frisseblikheiloo ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. De website van Frisseblikheiloo verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het bezoek aan de website of de pagina’s die u veel bezoekt.

De gegevens die de website Frisseblikheiloo ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  • WP Solutions

De e-mail van Frisseblikheiloo wordt gehost bij WP Solutions. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WP Solutions. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij WP Solutions. Gegevens die jij achterlaat op de website van Frisseblik Heiloo zijn op de servers van WP Solutions opgeslagen.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Bent u van mening dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan vragen wij u contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar judith@frisseblikheiloo.nl of een brief te sturen aan Frisse Blik Kindertherapie, Kennemerstraatweg 464, Unit 2.17 1851 NG Heiloo.