Algemene Voorwaarden

 

 • Als ouders heeft u een intake- en een eindevaluatiegesprek, daarnaast volgt er na iedere vijfde sessie van uw kind een oudergesprek. Hiervan kan in overleg worden afgeweken in het belang van uw kind. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst, het privacy document, en een vragenlijst, die u ingevuld en ondertekend retourneert voor de intakedatum.
 • De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/ voogd akkoord moeten gaan met de therapie. Zij geven blijk van hun akkoord door beiden de behandelovereenkomst te tekenen. Zonder handtekening van beide gezaghebbende ouders/ voogd kan de therapie niet starten.
 • In de oudergesprekken die een integraal onderdeel vormen van de behandeling bespreekt de kindertherapeut het verloop van de begeleiding. Inhoudelijke informatie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De kindertherapeut is gehouden aan de beroepseed, en daarmee aan de beroepscode.
 • Een sessie met uw kind of een oudergesprek duurt een uur. Ouders zijn uitsluitend aanwezig bij de sessies van het kind op verzoek van de kindertherapeut. Oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de gesprekken.
 • Het kind is de cliënt en de kindertherapeut wordt betaald door de ouders, de kindertherapeut werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.
 • Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school en/of Centrum Jeugd en Gezin (CJG) worden ingewonnen, en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school en/of CJG. Dit gebeurt alleen in overleg, en met verkregen toestemming van ouders.
 • Ouders verstrekken aan de kindertherapeut alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars van uw kind.
 • Zowel sessies met ouders als met uw kind kunnen opgenomen worden op video. Opnames zijn uitsluitend bedoeld ter vervanging van aantekeningen, zijn eigendom van de kindertherapeut, en worden direct na gebruik gewist. Opnamen kunnen worden gebruikt voor intervisie/supervisie.
 • In het geval van intervisie en collegiaal overleg kan zonder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliënt worden besproken.
 • Facturering vindt maandelijks plaats. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Een sessie die u wilt annuleren of verplaatsen, graag minstens 24 uur van tevoren melden via de voicemail. Bij niet tijdig afzeggen wordt de sessie in rekening gebracht.
 • Frisse Blik kindertherapie is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en is gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode, de Beroepseed en de Meldcode van de kindertherapeut.
 • Indien u naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun u een klacht indienen. Het is belangrijk dat u eerst zelf probeert om de klacht samen met uw zorgverlener te bespreken en op te lossen. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de NFG. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kunt u een klacht indienen. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Frisse Blik is via de NFG aangesloten bij Quasir. Uw klacht dient volgens dit schemaafgehandeld te worden. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. Frisse Blik is tevens aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) waardoor het Tuchtrecht gewaarborgd is.
 • Frisse Blik werkt volgens de wet WGBO. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, en geheimhouding van cliëntengegevens.
 • Frisse Blik werkt volgens de privacy wet AVG. De privacyverklaring van Frisse Blik is terug te vinden op de website, en wordt tevens aan u verstrekt bij aanmelding van uw kind. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring.